การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2566
LINE it! 78
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยมีนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมหารือแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กับผู้แทนจากธนาคารต่าง ๆ