การแสดงผล C C C
การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป รอบที่ 1 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2566
LINE it! 86
นางภัทรพร วรทรัพย์ ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยการประชุมดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกลุ่มเจรจาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กับรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (Mr.Valdis Dombrovskis) ได้ร่วมกันประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ในการนี้ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (Mr. Christophe Kiener) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหภาพยุโรป
 
รายการภาพ