การแสดงผล C C C
การประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประกาศ ณ วันที่ 21/09/2566
LINE it! 71
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมชี้แจงทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 กันยายน 2566 เพื่อรับฟังการชี้แจงและทบทวนแผนในส่วนของสำนักงานเลขานุการกรม
 
รายการภาพ