การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประกาศ ณ วันที่ 20/09/2566
LINE it! 98
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง