การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ ณ วันที่ 18/09/2566
LINE it! 104
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการภาพ