การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ครบรอบ 7 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 13/09/2566
LINE it! 111
นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยกองการเงินการคลังภาครัฐ เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ครบรอบ 7 ปี โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ