การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ ณ วันที่ 08/09/2566
LINE it! 78
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาการยกเลิก การคัดเลือกและการสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม รวมถึงการทบทวนผู้สังเกตการณ์ประจำโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานการสังเกตการณ์ ( Notification Report : NR ) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราบ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว
รายการภาพ