การแสดงผล C C C
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 08/09/2566
LINE it! 107
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณา แนวทางการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แบบไขว้เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567