การแสดงผล C C C
โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร Zone 1 (Zone 1 Potential Development) “GotoKnow”
ประกาศ ณ วันที่ 06/09/2566
LINE it! 75
ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร Zone 1 (Zone 1 Potential Development) “GotoKnow” โดยนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังเขต 1 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 1 และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และกำหนดเป้าหมายทิศทางการทำงานในอนาคต มุ่งสู่ผลลัพธ์ในการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส มีวินัย คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้
รายการภาพ