การแสดงผล C C C
การประชุมโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 30/08/2566
LINE it! 64
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (ฝตช.) และกองสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดขอบเขตของสัญญาจ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 สิงหาคม 2566
รายการภาพ