การแสดงผล C C C
การประชุมขอกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2566
LINE it! 88
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ
การขอกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ได้แก่ กรมเสมียนตรา กรมการเงิน ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา