การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS
ประกาศ ณ วันที่ 25/08/2566
LINE it! 108
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายจากเดิม 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะในส่วนของสำนักงาน กศน.) เป็น 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.