การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2566
LINE it! 190
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อรับทราบตารางระยะเวลาการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดเวลาการรับ-ส่งหนังสือจากสำนักงานเลขานุการกรมและการเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการภาพ