การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางจัดทดสอบ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)
ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2566
LINE it! 83
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมนางสาวสุภาภรณ์ พานิชวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสถานที่จัดการทดสอบ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 จำนวน 1,598 คน 2. C1 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Senior Officer Course) จำนวน 265 คน 3. C2 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Senior Officer Course) จำนวน 114 คน 4. C3 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Senior Officer Course) จำนวน 6 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตร ดังกล่าวจะถือเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
รายการภาพ