การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 11/08/2566
LINE it! 87
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุน
ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคลังเขต คลังจังหวัด
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ