การแสดงผล C C C
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการออกใบเสร็จรับเงินในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2566
LINE it! 74
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการออกใบเสร็จรับเงินในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการออกใบเสร็จรับเงิน และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 20” โดยมีผู้แทนกอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม คลังเขต และคลังจังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว