การแสดงผล C C C
ประชุมชี้แจงการทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประกาศ ณ วันที่ 25/07/2566
LINE it! 190
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้บรรลุเป้าหมายของกรมบัญชีกลาง คือ Government the Best Payment โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทน กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.