การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566
ประกาศ ณ วันที่ 24/07/2566
LINE it! 137
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช่จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทน กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และคลังเขต คลังจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.