การแสดงผล C C C
การสัมมนาชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567
ประกาศ ณ วันที่ 21/07/2566
LINE it! 106
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 โดยมีผู้บริหารทุนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ทุนหมุนเวียนและบุคลากรกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องแซฟไฟล์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ มีความรู้ ความเข้าใจกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ การจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ และนำความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ครบถ้วน