การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในฐานะหน่วยงานกลางสำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 19/07/2566
LINE it! 195
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในฐานะหน่วยงานกลางสำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566” รุ่นที่ 1 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐและกองระบบการคลังภาครัฐ จำนวน 60 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในฐานะหน่วยงานกลาง และสามารถกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง