การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “BCG Economy โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย” และ “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)”
ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2566
LINE it! 119
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 10 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชา “BCG Economy โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย” โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหัวข้อวิชา “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” โดยนายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
รายการภาพ