การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 29/06/2566
LINE it! 101
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาต่อไป
 
รายการภาพ