การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 91
ประกาศ ณ วันที่ 28/06/2566
LINE it! 152
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 91 พร้อมร่วมบริจาคสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
รายการภาพ