การแสดงผล C C C
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมกับ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 จัดบรรยายพิเศษหัวข้อวิชา “อนาคตประเทศไทยกับการบริหารการคลัง”
ประกาศ ณ วันที่ 26/06/2566
LINE it! 297
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อวิชา “อนาคตประเทศไทยกับการบริหารการคลัง” โดย ดร.พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้บรรยาย โดยมีนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และนางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงบประมาณ วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน 2566
รายการภาพ