การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี และ Financial Comptroller General Office, Ministry of Finance, Government of Nepal
ประกาศ ณ วันที่ 20/06/2566
LINE it! 109
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
และนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี และ Financial Comptroller General Office, Ministry of Finance, Government of Nepal จำนวน 27 คน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี สำหรับการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเบิกจ่ายในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.