การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 สัมมนา เรื่อง “คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง..ป้องกันได้อย่างไร”
ประกาศ ณ วันที่ 19/06/2566
LINE it! 106
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมสัมมนาเรื่อง “คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง..ป้องกันได้อย่างไร” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 โดยนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญขีกลาง วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ซึ่งผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางจุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย นาวาอากาศเอกพิเศษ ไชยกาล ขวัญข้าว ผู้อำนวยการกองวิทยากร กรมการเงินทหารอากาศ (ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มสามอัฐ) และนายฤชา วราทร ผู้อำนวยการบริหารการคลัง กรมธนารักษ์ (ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มห้าชั่ง) ทั้งนี้ ได้จัดบรรยายในหัวข้อ “การตรวจเงินแผ่นดิน” โดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รายการภาพ