การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “กฎหมายการเงินการคลัง” และ “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กร”
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2566
LINE it! 118
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส) รุ่นที่ 10 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชา “กฎหมายการเงินการคลัง” โดยนางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และหัวข้อวิชา “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กร” โดยนายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
 
รายการภาพ