การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง (Information Security Awareness Training)"
ประกาศ ณ วันที่ 09/06/2566
LINE it! 130
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง (Information Security Awareness Training)” ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco WebEx) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 400 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
รายการภาพ