การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 จัดศึกษาดูงานต่างประเทศ เส้นทางที่ 3 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2566
LINE it! 209
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กลุ่มการเรียนรู้ที่ 3  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ” ณ สถานกงสุลใหญ่ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หัวข้อวิชา “การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการลงทุน” ณ Allianz Arena Stadium และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ BMW Museum
 
รายการภาพ