การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานต่างประเทศ เส้นทางที่ 1 ณ สมาพันธรัฐสวิส
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2566
LINE it! 124
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กลุ่มการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ  สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ” ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น หัวข้อวิชา “การบริหารจัดการ การค้า การลงทุน และด้านเศรษฐกิจ” ณ Bernizches Historisches Museum และ Maison Cailler Chocolate Factory
 
รายการภาพ