การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำทีมบุคลากรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2566
LINE it! 123
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำทีมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีความสวยงาม ร่มรื่นและปรับภาพลักษณ์กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566
 
รายการภาพ