การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 จัดศึกษาดูงานต่างประเทศ เส้นทางที่ 4 ณ สาธารณรัฐเช็ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2566
LINE it! 82
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กลุ่มการเรียนรู้ที่ 4 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเช็ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ” ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และสถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหัวข้อวิชา “ระบบธนาคารกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และข้อกฎหมายทางด้านการเงิน” ณ สมาคมธนาคารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายการภาพ