การแสดงผล C C C
โครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2566
LINE it! 167
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลาง ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน มีวัตถุประสงค์เพี่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ การปลูกฝังและเสริมสร้างรากฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
รายการภาพ