การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมหารือกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact)
ประกาศ ณ วันที่ 30/03/2566
LINE it! 105
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าพบและหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 303  ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
รายการภาพ