การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 29/03/2566
LINE it! 122
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลารปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ส่วนกลาง) รอบการประเมินครั้งที่ 1 และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
 
รายการภาพ