การแสดงผล C C C
พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 29/03/2566
LINE it! 239
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 มีบุคลากรจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จำนวนประมาณ 400 ราย มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบ Digital Pension ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลการขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนการบันทึกทะเบียนประวัติได้อย่างถูกต้อง ตามระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 
รายการภาพ