การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 28/03/2566
LINE it! 83
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเจ้าหน้าทีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม 2566 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาต่อไป
รายการภาพ