การแสดงผล C C C
การประชุมทีมงานนวัตกรรมสื่อสารกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 24/03/2566
LINE it! 90
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมทีมงานนวัตกรรมสื่อสารกรมบัญชีกลาง ออนไลน์ผ่าน Application Zoom ร่วมกับบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและภูมิภาค ที่เป็นทีมงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารขององค์กรภาครัฐ” นำผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมการสื่อสารส่งเสริมภาพลักษณ์กรมบัญชีกลาง โปรเจ็คที่ 1 “CGD hello”  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนการดำเนินงานต่อไป
รายการภาพ