การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจง New GFMIS Thai Web Vendor และแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ผ่าน Soft Token
ประกาศ ณ วันที่ 23/03/2566
LINE it! 119
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจง New GFMIS Thai Web Vendor และแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ผ่าน Soft Token โดยมีนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบการคลังภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. และบุคลากรจากสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทยและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
รายการภาพ