การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน
ประกาศ ณ วันที่ 21/03/2566
LINE it! 155
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.15 น. โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้างานหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการลิทธิประโยชน์ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายการภาพ