การแสดงผล C C C
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2566
LINE it! 176
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรจากกองบริหารการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ และบุคลากรในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานคลังเขตๆ ละ 8 คน และสำนักงานคลังจังหวัดๆ ละ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 
รายการภาพ