การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2566
ประกาศ ณ วันที่ 17/03/2566
LINE it! 35
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลาง ในการตรวจสอบประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางในการตรวจประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางในการตรวจประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ