การแสดงผล C C C
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 17/03/2566
LINE it! 89
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 จังหวัดสกลนคร และสุพรรณบุรี โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐในจังหวัดนำร่อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 312 กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CoST รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างในระบบ CoST ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ มีหน่วยงานในจังหวัดสกลนครเข้าอบรม จำนวน 43 หน่วยงาน 54 โครงการ และหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 31 หน่วยงาน 35 โครงการ โดยมีคลังเขต 4 คลังเขต 7 คลังจังหวัดสกลนคร และคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
รายการภาพ