การแสดงผล C C C
โครงการการพัฒนานวัตกรรมสำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 13/03/2566
LINE it! 136
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานวัตกรรมสำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของกรมบัญชีกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงแนวคิด วิธีการหรือรูปแบบใหม่ ๆ ในการดำเนินงานและการให้บริการ รวมถึงการนำนวัตกรรมของกรมบัญชีกลางที่ผ่านมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากนายนีรนาท นักดนตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอพีที ออลล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แนวคิด วิธีการหรือรูปแบบใหม่ ๆ ในการดำเนินงานและการให้บริการ” ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 วันที่ 13 มีนาคม 2566