การแสดงผล C C C
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา
ประกาศ ณ วันที่ 07/03/2566
LINE it! 182
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่
ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดยะลาระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดตรัง โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
โดยนางสาวนงนุษ มหาวงค์ คลังจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
 
รายการภาพ