การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมโครงการ “วันแห่งเกียรติยศ”
ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2566
LINE it! 102
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการ “วันแห่งเกียรติยศ” ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา วันที่ 30 มกราคม 2566 โดยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงรางวัลเกียรติยศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเกียรติภูมิขององค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 
รายการภาพ