การแสดงผล C C C
การสัมมนากลุ่มย่อย (Fogus group) เรื่อง “Workshop on Integrity Pact models: Thailand and beyond
ประกาศ ณ วันที่ 25/01/2566
LINE it! 102
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนากลุ่มย่อย
(Fogus group) เรื่อง “Workshop on Integrity Pact models: Thailand and beyond ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power วันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการ IP จำนวน 5 หน่วยงาน ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานโครงการ IP ในอนาคตต่อไป