การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ 19/01/2566
LINE it! 40
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง วันที่ 19 มกราคม 2566
รายการภาพ