การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รุ่นที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 19/01/2566
LINE it! 133
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 มกราคม 2566 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาค จำนวน 87 คน
อบรมระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
 
รายการภาพ