การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ 11/11/2565
LINE it! 232
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร ส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และเปิดเผยข้อมูลโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางของ CoST รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับการดำเนินงานโครงการ CoST โดยมีผู้แทนคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการหารือดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2